OBCHODNÉ PODMIENKY

1) Úvodné ustanovenia

Toto sú obchodné podmienky platné pre nákup v internetovom obchode www.vrtacikorunky.sk. Internetový obchod prevádzkuje firma GRAPDIAMANT s.r.o., Hrušovská 2678/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa) a kupujúceho (zákazník).

2) Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

  1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu vrtacikorunky.sk sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nieje v zmluve stanovené výslovne niečo iného. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie a že s nimi súhlasí.
  2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
  3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
  4. Miestom dodania tovaru je dodacia adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
  5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho ihneď po zaplatení kúpnej ceny. Súčasťou dodávky je daňový doklad.
  6. Vyplnením objednávkového formulára v internetovom obchode vrtacikorunky.ak, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Zákazník zadaním e-mailovej adresy súhlasí so zasielaním informácií spojených s objednávkou a obchodných oznámení dodávateľa. Všetky osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú dôverné a nebudú poskytované tretej osobe.
  7. Všetok tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy GRAPDIAMANT s.r.o. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné, alebo vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle predávajúci kupujúcemu informačný e-mail.

3) Dodanie tovaru

Objednávka vytvorená zákazníkom na www.vrtacikorunky.sk je pre zákazníka aj pre predajcu záväzná a bude realizovaná podľa výberu kupujúceho. Pokiaľ bude objednávka prijatá do 14:00 hodiny a tovar je skladom, je obvykle expedovaná nasledujúci deň, inak deň potom. V prípade, že tovar nieje skladom, bude termín dodania upresnený e-mailom. Pokiaľ kupujúci nebude s potvrdeným termínom súhlasiť, má možnosť objednávku stornovať.

Dodacie lehoty

Ak nieje na objednávke uvedený neskorší dátum dodania, je tovar zasielaný najneskôr nasledujúci deň po obdržaní objednávky.

Ak nie je možné tovar dodať ihneď, je neskorší termín dodania avizovaný a tovar je dodaný automaticky v najbližšom možnom termíne.

Pokiaľ si odberateľ dodatočné dodanie tovaru nepraje, je potrebné toto uviesť v objednávke

Spôsob dodania

Balíkovou službou DPD. Tovar je možné tiež vyzdvihnúť na predajne GRAPDIAMANT s.r.o., Hrušovská 2678/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Náklady na dopravu

Pri objednávkach nad 1.000,- Kč bez DPH je tovar zaslaný na adresu určenia ZADARMO.

Pri objednávkach pod 1.000,- Kč bez DPH je odberateľovi účtované dopravné vo výške 100 Kč s DPH.

U zásielok zaslaných na dobierku sa účtuje dobierkové 0 Kč s DPH. Všetky ostatné spôsoby platby sú úplne zadarmo.

4) Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci má právo podľa odstavca 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v originálnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní a uistení sa o nepoškodení vráteného tovaru a obalu, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť odpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Poštovné je nevratné.

 

5) Reklamačný rád

V prípade zistenia porušenia obalu na tovare Vám doporučujeme zásielku vo vlastnom záujme nepreberať! Spíšte s dopravcom protokol o poškodení zásielky a ihneď nás kontaktujte. Podpisom dodacieho listu potvrdzujete, že zásielka bola v poriadku a na neskoršiu reklamáciu o porušení obalu zásielky nebude braný ohľad.

Záručná doba pre nákup výrobkov súkromnou osobou je 24 mesiacov, fyzickou a právnickou osobou 12 mesiacov.

Záručná doba beží odo dňa vystavenia faktúry. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady, nevzťahuje sa na závady spôsobené užívateľom alebo bežným opotrebovaním nástroja. Reklamovaný výrobok bude odoslaný k posúdeniu. O jeho výsledku (rozhodujúcim pre uznanie reklamácie) budeme potom zákazníka informovať.

Reklamáciu vybavujeme na adrese uvedené na stránke kontakt. K reklamovanému tovaru nezabudnite priložiť kópiu faktúry a reklamačný protokol.

Dopravu na miesto uplatnenia reklamácie hradí zákazník aj v prípade oprávnenej reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie Vám dopravíme opravený tovar na vlastné náklady.

Kupujúci má právo podľa odstavca 6 novely občianskeho zákoníka č.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Záruka vrátenia peňazí sa vzťahuje na tovar neporušený, v originálnom obale, tak aby mohol byť ďalej ponúkaný ďalším záujemcom. Po obdržaní vráteného tovaru, Vám peniaze za tovar (okrem poštového) zašleme poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní tovaru.

6) Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú a poštovú adresu) sú dôverné, budú použité len pre internú potrebu firmy GRAPDIAMANT s.r.o. a nebudú zverejnené ani poskytnuté tretej osobe či nijako zneužité. Pri práci s osobnými dátami sa GRAPDIAMANT s.r.o. zaväzuje riadiť Zákonom č.101/2000 Sb. O ochrane osobných údajov. Pokiaľ nastane obchodný prípad, keď je nutné poskytnúť osobné informácie zákazníka dodávateľovi, GRAPDIAMANT s.r.o. sa zaväzuje, že tieto informácie poskytne až po predošlom odsúhlasení daným zákazníkom. Bez súhlasu nieje možné akékoľvek informácie osobného charakteru poskytnúť.

Zákazník využívaním služieb GRAPDIAMANT s.r.o. dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri objednávke a registrácii sú požadované základné informácie od zákazníka. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie) a to písomnou formou na e-mail info@vrtacikorunky.cz.

Prístup registrovaným zákazníkom je chránený prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný zákazník. Prosíme preto, nenechávajte toto heslo voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich osobných údajov. Za zneužitie prístupového hesla prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

7) Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia okresné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu riešiť, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to len v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho po prvý krát.

Spotrebiteľ má právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či poštovného uvedenú v objednávkovom formulári internetového obchodu www.vrtacikorunky.cz, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavca 1 obchodného zákonníku dohodli, že ak nieje podmienkami výslovne stanovené inak, riadi sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. § 409 a násl.